Author: Hoa Thanh

  • Tập hợp và Tập hợp con
    Tập hợp và Tập hợp con

    By

    Bài học này nói về một kiến thức rất quan trọng trong nghiên cứu Xác suất, thống kê, đó là Tập hợp (Set) Các định nghĩa về tập hợp Tập hợp là một nhóm các đối tượng được xác định rõ. Mỗi đối tượng trong một tập hợp được gọi là một phần tử của…