Bài 9: Cách đọc hiểu Bar chart và histogram

Xuất bản

Trong

Cũng giống như đồ thị dotplots, bar chart và histogram đươc sử dụng để so sánh kích cỡ của các nhóm dữ liệu khác nhau

Bar chart

Bar chart hay còn được dịch sang tiếng Việt là biểu đồ cột bao gồm các cột được xếp cạnh nhau trên một đồ thị. Dưới đây là cách đọc một biểu đồ hình cột

  • Tên của các cột trong một biểu đồ cột là các biến dữ liệu định tính (qualitative / categorical variable)
  • Chiều cao của các cột chỉ ra quy mô của nhóm dữ liệu đó theo đơn vị của cột trục tung.

Ví dụ biểu đồ dưới đây thể hiện thu nhập trung bình của hộ gia đình tại 4 bang là New Jersey, New Mexico, New York, New Hampshire:

Biểu đồ cho thấy cao nhất là bang New Jersey, thấp nhất là New Mexico

Biểu đồ histograms

Giống như biểu đồ cột, loại này cũng bao gồm các cột xếp cạnh nhau trên một đồ thị. Thông thường, ở loại biểu đồ này, không có khoảng cách giữa các cột kề nhau. Dưới đây là cách đọc biểu đồ histogram.

  • Tên của các cột trong biểu đồ histogram là các biến dữ liệu định tính (quantitative variable).
  • Tên của các cột trong histogram có thể là một giá trị đơn lẻ hoặc là một khoảng giá trị
  • Chiều cao của các cột chỉ ra quy mô của nhóm dữ liệu đó theo đơn vị của cột trục tung.

Ví dụ, dưới đây là histogram thể hiện thu nhập trên đầu người của 5 nhóm tuổi ở Mỹ:

Bạn có thể thấy nhóm 45-54 có thu nhập cao nhất, thấp nhất là nhóm tuổi 65-74

Sự khác nhau giữa biểu đồ cột và histogram

Sự khác biệt chính giữa hai kiểu biểu đồ này là tên của mỗi cột dữ liệu. Nếu như ở biểu đồ cột, tên của các cột là các biến dữ liệu định tính thì ở histogram, các dữ liệu này là định lượng. Chính vì thế, khi đọc hay mô tả biểu đồ cột, chúng ta không thể áp dụng các thuật như tính đối xứng, dạng cái chuông, lệch trái hay lệch phải. Những thuật ngữ này chỉ có ý nghĩa khi dữ liệu tên các cột là định lượng như histogram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *