Lập luận vòng quanh (begging the question)

Xuất bản

Trong

Ví dụ câu nói nổi tiếng của Descartes: “Tôi tư duy nên tôi tồn tại”. Sự lòng vòng nằm ở chỗ, nếu tôi không tồn tại, thì sao tôi lại tư duy được?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *